INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA KUPACA

Na temelju čl. 13. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679, društvo Magma d.o.o., sa sjedištem Jalkovcu, Varaždinska ulica – odvojak I. 14, OIB: 65673920115, kao Voditelj obrade, pruža vam sljedeće

INFORMACIJE
O OBRADI OSOBNIH PODATAKA KUPACA

Voditelj obrade osobnih podataka:
MAGMA d.o.o.
Varaždinska ulica – odvojak I. 14
Jalkovec
broj telefona: 042/403-777

Kontakt službenika za zaštitu podataka:
Telefon: 042/403-777
E-mail: margareta.mezak@magma-vz.hr

Svrha obrade vaših osobnih podataka:
Sklapanje i izvršavanje Ugovora o kupoprodaji robe, ispunjenja zakonskih obveza koje iz toga slijede, te anketiranje kupaca o zadovoljstvu pružene usluge.

Pravna osnova obrade vaših osobnih podataka:
Pravna osnova obrade osobnih podataka proizlazi iz Zakona o obveznim odnosima, Zakona o računovodstvu, Zakona o porezu na dodanu vrijednost, te iz sklopljenog Ugovora o kupoprodaji robe.

Primatelji vaših osobnih podataka:
Primatelji vaših osobnih podataka mogu biti direktor društva Magma d.o.o., izvršni direktor, voditelj računovodstva, asistent u prodaji, voditelj prodaje, voditelj podružnice, ovlašteni radnici Voditelja obrade kada im je pristup osobnim podacima potreban radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga. Primatelj osobnih podataka može biti Porezna uprava, te u slučaju sudskih postupaka, sudionici toga postupka.

Razdoblje u kojem će vaši osobni podaci biti pohranjeni:
Vaše osobne podatke društvo Magma d.o.o. kao voditelj obrade čuva tijekom trajanja ugovornog odnosa i dvanaest godina nakon izdanog posljednjeg računa po prestanku Ugovora o kupoprodaji robe, a sve zbog poštivanja pravnih obveza Voditelja obrade iz Zakona o računovodstvu.

Magma d.o.o. kao Voditelj obrade osobnih podataka ovime vas obavještava da kao ispitanik imate pravo od društva Magma d.o.o. zatražiti pristup vašim osobnim podacima i ispravak ili brisanje vaših osobnih podataka ili ograničavanje obrade vaših osobnih podataka, zatim imate pravo na ulaganje prigovora na obradu takvih, te imate pravo na prenosivost podataka. Osim toga imate pravo na podnošenje prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka ako smatrate da postoji povreda obrade vaših osobnih podataka. Kod društva Magma d.o.o. ne postoji automatizirano donošenje odluka, te se u odnosu na vas neće donositi odluka koje se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se odnose na vas ili bi na vas značajno utjecali. Pružanje vaših osobnih podataka društvu Magma d.o.o. kao Voditelju obrade nužan je uvjet za sklapanje Ugovora o kupoprodaji robe, tako da ste dužni pružiti osobne podatke društvu Magma d.o.o. ako želite sklopiti Ugovor o kupoprodaji robe. U slučaju da ne pružite osobne podatke, s vama neće biti moguće sklopiti Ugovor o kupoprodaji robe.